06

බයිසිකල් තරඟයකදී මුල් තරඟකරුවා දිනුම් රේඛාවට 50 m දුරින් ද, දෙවන තරඟකරු ඔහුට 30 m පිටුපසින් ද සිටී. මුල් තරඟකරු මේ මොහොතේදී 12.5ms‾¹ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වේ. දෙවන තරඟකරු මේ මොහොතේ 10 ms‾¹ ප්‍රවේගයෙන් ධාවනය කරයි නම් ජයග්‍රහණය කිරීමට ඔහුට තිබිය යුතු අවම ත්වරණය කොපමණද?

  1.   3 ms‾²
  2.   5 ms‾²
  3.   2.5 ms‾²
  4.   1.5 ms‾²
  5.   8 ms‾²

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *