08

             

නිශ්චලතාවයේ ඇති එක සමාන ස්කන්ධ හා බාහිර අරය ඇති වළල්ලක්, තැටියක් සහ ගෝලයක් එහි කේන්ද්‍රය හරහා ඇති අචල අක්‍ෂයක් වටා භ්‍රමණය කිරීම සඳහා ඒවා වටා ඔතා ඇති තන්තුවක කෙළවරට රූපයේ පරිදි F ට සමාන බලයක් t කාලයක් තුල එම දිශාවටම යොදයි.

  • A)  වස්තු තුනේම කෝණික ගම්‍යතාවයන් එක සමාන වේ.
  • B)  ගෝලයේ කෝණික ප්‍රවේගය උපරිම වේ.
  • C)  වස්තු තුනේම කෝණික චාලක ශක්තිය එක සමාන වේ.
  1.   A පමණි.
  2.   A,B පමණි.
  3.   B,C පමණි.
  4.   සියල්ලම සත්‍ය වේ.
  5.   සියල්ලම නොවේ.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *