08 – 2007

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි හරස්කඩ වර්ගඵලය A2 වන භාජනයක ඇති හරස්කඩ වර්ගඵලය A1  වන විවරයක් හරහා ජලය වැස්සෙයි. භාජනය තුළ ජල පෘෂ්ඨයේ චලිතය නොසලකා නොහරින්නේ නම් ජලය වැස්සෙන වේගය v දෙනු ලබන්නේ

 

(Ans :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *