08 – (2006)

තරංග ආයාමය 5000A වු ආලෝකය, කාර්යය ශ්‍රිතය 2.28V වන සෝඩියම් පෘෂ්ඨයක් මතට පතිත වේ. විමෝචනය වන
ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම චාලක ශක්තිය වන්නේ,

(hc=12.4×103eVA)

(1) 0.03eV
(2) 0.20eV
(3) 0.60eV
(4) 1.30eV
(5) 2.00eV

(Ans:2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *