08 – 2006

සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතයෙන් සාදන ලද පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. V ප්‍රදාන ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයේ උච්ච අගය 1V නම්, ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව Vout වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරන්නේ,

( Ans : 5 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *