08 – (2001)

පරිපූර්ණ වායුවක් P-V රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අයුරින් චක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ.Ub>Ua නම් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම සඳහා වායුව මගින් කරනු ලබන සඵල කාර්යය ධන අගයක් ගනී.
(B) ab පථය ඔස්සේ වායුව ගෙන යන විට තාපය අවශෝෂණය කරන අතර ba පථය ඔස්සේ වායුව ගෙන යන විට තාපය විමෝචනය වේ.
(C) ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේ වායුවේ උෂ්ණත්වය හා ක්‍රියාවලිය අවසානයේ වායුවේ උෂ්ණත්වය එකම වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,
1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *