08 – 2000

සාමාන්‍ය ඇසක කාචයේ උපරිම නාභිය දුර 2.5cm කි. අවිදුර ලක්ෂ්‍යය 25 cm නම් අක්ෂි කාචයේ අවම නාභිය දුර ආසන්න වශයෙන්,
1) 1.5 cm
2) 1.8 cm
3) 2.0 cm
4) 2.3 cm
5) 2.5 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *