08

සංවෘත නළයක් භාවිතයෙන් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය සොයන පරීක්‍ෂණයක ඇටවුමක් A රූපයෙන්ද පරීක්ෂණයේ පියවර B හා C මඟින්ද දැක්වේ. භාවිතා කළ සරසුල 250 Hz ද වේ. l 1  = 28 cm, l 2 = 98 cm නම් වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය හා නලයේ ආන්ත දෝෂය වනුයේ.

  1.    300 ms‾¹, 3.5 cm
  2.    350 ms‾¹, 14 cm
  3.    300 ms‾¹, 7 cm
  4.    350 ms‾¹, 7 cm
  5.    400 ms‾¹, 3.5 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *