08 – 1999

පද්ධතියක කෝණික ගම්‍යතාව
( A ) පද්ධතිය මත ක්‍රියාකරන සම්ප්‍රයුක්ත බලය ශුන්‍ය වූ විට පමණක් සංස්ථිතික වේ.
( B )  එහි කෝණික ප්‍රවේගයෙහි දිශාවට ම පවතී.
( C ) පද්ධතියෙහි ස්කන්ධ ව්‍යාප්තියෙන් ස්වායත්ත වේ.
ඉහත ප්‍රකාශ වලින්
1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) B හා C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *