08-1998

කුට්ටියක් ආනත තලයක් මත නිශ්චලව තබා ඇති අතර තලයේ තිරස සමඟ ආනත කෝණය θ වෙනස් කළ හැක. කුට්ටිය සහ තලය අතර ඝර්ෂණ බලය (F) , θ සමඟ වෙනස්වීම වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ පහත ඒවායින් කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

  1.    
  2.    
  3.    
  4.      
  5.      

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *