08-1998

ප්‍රතිරෝධ 96 Ω වූ ඇමීටරයක් තුළින් මුඵ ධාරාවකින් 20% පමණක් ගලායාමට අවශය උපපථය වනුයේ,

  1.   9.6 Ω
  2.   19.2 Ω
  3.   24 Ω
  4.   48 Ω
  5.   60 Ω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *