08-1994

පහත සඳහන් කවර යුගලයේ එක් දෛශික රාශියක් හා එක් අදිශ රාශියක් අන්තර්ගතව ඇත්තේ ද ?

  1.  විස්ථාපනය , ත්වරණය
  2.  ක්‍ෂමතාව , වේගය
  3.  කාර්යය , විභව ශක්තිය
  4.  බලය , චාලක ශක්තිය
  5.  ගම්‍යතාව , ප්‍රවේගය

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *