08-1993

රූපයේ පෙන්වා ඇති විභවමාන සැකැස්මෙහි AB කම්බියෙහි දිග 200 cm වන අතර E1 හි ඇති සම්මත කෝෂයෙහි වි.ගා.බ. 1.0183 V වේ. AP හි දිග 101.83 cm වන සේ ස්පර්ශකය සකසා ඇති අතර, G ගැල්වනෝමීටරය උත්ක්‍රමයක් නැති වන තෙක් R ප්‍රතිරෝධ වෙනස් කරනු ලැබේ. එවිට A සහ B ලක්‍ෂ්‍ය අතර සම්පූර්ණ විභව බැස්ම,

  1.    0.01 V
  2.    0.1 V
  3.    0.2 V
  4.    1 V
  5.    2 V

(ans:5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *