08-1993

ආරෝපණ ව්‍යාප්තියක ඇති +q සහ -q ආරෝපණ පිළිවෙලින් + සහ – සංකේත වලින් රූපයේ පෙන්වා ඇත. S1 සිට S5 දක්වා වූ ගෝලීය සංවෘත පෘෂ්ඨ පහ ශිෂ්‍යයෙක් විසින් මෙම ආරෝපණ ඇතුලත් කර ඇඳ ඇත. පෘෂ්ඨයෙන් පිටතට ඇති මුළු විද්‍යුත් ස්‍රාවය උපරිම වනුයේ,

  1. S1
  2. S2
  3. S3
  4. S4
  5. S5

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *