08 – 1992

අක්‍රමවත් හැඩයක් ඇති තුනී තහඩුවක් තන්තුවක ආධාරයෙන් ් ලක්‍ෂ්‍යයෙන් නිදහසේ එල්වා ඇති අයුරු (i) රූපයෙන් පෙන්වා ඇත. ඊට පසු එම තහඩුව වෙනත් ඊ ලක්‍ෂ්‍යයකින් නිදහසේ එල්ලා ඇති අයුරු (ii) රූපයෙන් දැක්වේ. තහඩුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්ෂ්‍යය වන්නේ,


1) P
2) Q
3) R
4) S
5) T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *