08-1992

මීටර් කෝදුවල චල අන්වීක්‍ෂය, වර්නියර් කැලිපරය, මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය, ගෝලමානය යන පරික්‍ෂණාගාර මිනුම් උපකරණ අතුරින් එකක්වත් භාවිතා කොට ලබා නොගත් මිනුම කුමක් ද ?

  1.   3.015 cm
  2.   10.122 cm
  3.   45.73 cm
  4.   72.1 cm
  5.   0.027 cm

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *