08 – 1990

ධ්වනි වේගය පිළිබඳව කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A) එකම උෂ්ණත්වයේදී හයිඩ්‍රජන් වායුව තුළ ද්වනි වේගය වාතය තුළ එම අගයට වඩා කුඩාය.

B) වාතයේ උෂ්ණත්වය වැඩිවන විට වාතයේ ධ්වනි වේගය වැඩිවේ.

C) වාතයේ ධ්වනි වේගය සංඛයාතය මත රඳා නොපවතී.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්

1) C ක්‍ පමණක් සත්‍ය වේ.

2) A, B පමණක් සත්‍ය වේ.

3) B, C පමණක් සත්‍ය වේ.

4) A, C පමණක් සත්‍ය වේ.

5) A, B, C  සියල්ලම සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *