08 – 1990

ස්ථාවර තරංග පිළිබඳව ප්‍රකාශ කර ඇති පහත සඳහන් වගන්ති අතරින් අසත්‍ය වන්නේ කුමක් ද ?

(1) ස්ථාවර තරංගයක තරංග ආකෘතිය ගමන් නොකරයි.
(2) තරංගය හා බැඳි ඇති ශක්තියේ ප්‍රචාරණයක් නොමැත.
(3) තරංග අධිස්ථාපනය සඳහා තරංග දෙකක් අවශ්‍ය වන අතර ඒවා එකම දිශාවට හෝ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට හෝ ගමන් කළ හැක.
(4) තරංග අධිස්ථාපනය වීමේදී සෑම විටම ශුන්‍ය විස්ථාපනයක් සහිත ලක්‍ෂ්‍ය කිහිපයක් ඇති වේ.
(5) විස්ථාපනය උපරිම වන ලක්‍ෂ්‍යය පිහිටන්නේ විස්ථාපනය ශුන්‍ය වන ලක්‍ෂ්‍යය අතර හරි මැදය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *