08 – 1989

නැවතුම් පොළවල් දෙකක් අතරදී දුම්රියක චලිතය නිරූපනය කරන ප්‍රවේගය  (v) කාල (t) ප්‍රස්තාරය රූපයේ පෙන්වා ඇත. එයට අනුරූප දුර (s) කාල (t) ප්‍රස්තාරය වඩාත්ම හොදින් නිරූපණය කරන්නේ පහත දක්වා ඇති කුමන වක්‍රෙයන්ද ?

(Ans : 4)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *