08 – (1989-52)

එක්තරා රසදිය උෂ්ණත්වමානයක පරිමාණයේ 0.5 cm දිගක් මඟින් අංශකයක් පෙන්වනු ලැබේ. මෙම උෂ්ණත්වමාණයේ බල්බයෙහි ඇති රසදිය පරිමාව දෙගුණ කර එහි කේෂිකයෙහි හරස්කඩ ක්ෂේත්‍රඵලය හරි අර්ධයක් කළ හොත් පරිමාණයෙහි එක් අංශකයක් දක්වන දිග ආසන්න වශයෙන්,

(1) 0.125 cm වේ.
(2) 0.5 cm වේ.
(3)1.0 cm වේ.
(4) 2.0 cm වේ.
(5) 4.0 cm වේ.

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *