08-1988

අරය r වූ ගෝලීය ලෝහ කබොලක් ධන ආරෝපණයක් දරයි. කබොලේ කේන්ද්‍රයේ සිට අරීය ලෙස මනින ලද දුර x සමඟ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තිව්‍රතාව (E) වෙනස් වන අයුරු හොඳින්ම නිරූපණය කරන්නේ,

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *