08 – (1988 -49)

ලෝහ ගෝලයක් එහි කේන්ද්‍රය, කාමර උෂ්ණත්වයේ ඇති ද්‍රවයක පෘෂ්ඨය හා සම මට්ටමක පිහිටන සේ පාවේ. ද්‍රවයේ පරිමා ප්‍රසාරණතාව ලෝහයේ පරිමා ප්‍රසාරණතාවට වඩා විශාල වේ. උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවූ විට ගෝලයේ කේන්ද්‍රය,

(1) ද්‍රව පෘෂ්ඨය හා සම මට්ටමක පවතී.
(2) පළමුව ද්‍රව පෘෂ්ඨයෙන් ඉහලට ගමන් කොට පසුව පහළට ගමන් කරයි.
(3) පළමුව ද්‍රව පෘෂ්ඨයෙන් පහළට ගමන් කොට පසුව ඉහළට ගමන් කරයි.
(4) ද්‍රව පෘෂ්ඨයෙන් ඉහලට පමණක් ගමන් කරයි.
(5) ද්‍රව පෘෂ්ඨයෙන් පහලට පමණක් ගමන් කරයි.

(Ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *