08-1987

කඩදාසියට අභිලම්බව තැබූ P සිරස් කම්බියක රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට කඩදාසිය තුළට ධාරාවක් ගමන් කරයි. පෘථිවි ක්ෂේත්‍රයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයේ තිරස් සංරචකය B0 නම්, උදාසීන ලක්‍ෂ්‍යයක්,

  1. ඇති විය හැක්කේ 1 හී දී ය.
  2. ඇති විය හැක්කේ 2 හි දී ය.
  3. ඇති විය හැක්කේ 3 හි දී ය.
  4. ඇති විය හැක්කේ 4 හි දී ය.
  5. ඉහත එකම ලක්‍ෂ්‍යයක දීවත් ඇති විය නොහැක.

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *