08-1986

සමාන්තර සුදු ආලෝක කඳම්බයක් රුප සටහනෙහි දැක්වෙන ආකාරයට තිරයක පුළුල් විවරයකින් ගමන් කිරීමෙන් පසුව ප්‍රිස්මයක එක මුහුණතක් මත පතිත වේ. AB දෙවන තිරයක් මතට ගන්නා ලද වර්තිත කඳම්බය,

  1.   A ට ආසන්නව පටු නිලට හුරු ආලෝක කලාපයකින් ද ඉන් පසුව පුළුල් සුදු ආලෝක කලාපයකින් ද B ට ආසන්නව පටු රතට හුරු ආලෝක කලාපයකින් ද සමන්විත ය.
  2.   A ට ආසන්නව පටු රතට හුරු ආලෝක කලාපයකින් ද ඉන් පසුව පුළුල් සුදු ආලෝකයෙන් ද B ට ආසන්නව පටු නිලට හුරු ආලෝක කලාපයකින් ද සමන්විත වේ.
  3.   A ආසන්නව නිල් ආලෝක කලාපයකින් ද B ට ආසන්නව රතු ආලෝක කලාපයකින් ද යුත් ශුද්ධ වර්ණාවලියකින් සමන්විත වේ.
  4.   A ට ආසන්නව රතු ආලෝක කලාපයකින් ද B ට ආසන්නව නිල් ආලෝක කලාපයකින් ද යුතු ශුද්ධ වර්ණාවලියකින් සමන්විත ය.
  5.   පතිත කඳම්බයට සමාන පුළුල් සුදු ආලෝක කලාපයකින් සමන්විත වේ.

(ans:2)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *