08 – 1986

වස්තුවක් ගුරුත්වය යටතේ නිශ්චලතාවේ සිට වැටේ. ගමන් කළ දුර X සමග චාලක ශක්තිය E වෙනස් වන අයුරු හොඳින්ම නිරූපණය වනුයේ පහත දැක්වෙන ප්‍රස්තාරවලින් කිනම් එකෙන් ද?

( Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *