08-1986

A,B සහ C සර්වසම විදුලි පහන් නම්,S ස්විච්චිය වැසූ කළ පහන්වල ප්‍රභාවලට සිදු වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වෙනස්වීම් පෙලද ?

  1.  A හි ප්‍රභාව නොවෙනස් ව පවතී. B හි අඩු වේ.
  2.  A හි ප්‍රභාව වැඩි වේ. B හි නොවෙනස්ව පවතී.
  3.  A හි ප්‍රභව වැඩි වේ. B හි අඩු වේ.
  4.  A හි ප්‍රභාව අඩු වේ . B හි වැඩි වේ.
  5.  A හි ප්‍රභාව අඩු වේ. B හි අඩු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *