08-1986

වස්තුවක ස්කන්ධය නිර්ණය කිරිමට අසමාන බාහු සහිත තුලාවක් භාවිතා කරන ලදී. එක් තැටියක තබා කිරූ විට එය m1 දෘශ්‍ය ස්කන්ධයක් ද අනෙකේ තබා කිරූ විට එය m2 ස්කන්ධයක් ද දැක්වීය. වස්තුවේ නියම ස්කන්ධය වන්නේ,

  1.  
  2.    
  3.    
  4.    
  5.             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *