08 – 1985

නිශ්චල පැහැදිලි ජලයෙන් සමන්විත පොකුණක් තුළ රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට රතු සහ කොළ පැහැති ආලෝකය නිකුත් කරන ලක්‍ෂ්‍යාකාර, S ප්‍රභවයක්, සවිකර ඇත.O හි සිටින මිනිසෙකුට ප්‍රභවය දෙස බැලීමේ දි නිරීක්‍ෂණය වන්නේ,

 

1) රතු වළල්ලකින් වට වූ වෘත්තාකාර කොළ පැහැති ලපයකි.
2) කොළ පැහැති වළල්ලකින් වට වූ රතු වෘත්තාකාර ලපයකි.
3) රතු වළල්ලකින් වට වූ වෘත්තාකාර කහ වර්ණ ලපයකි.
4) කොළ, වළල්ලකින් වට වූ වෘත්තාකාර කහ වර්ණ ලපයකි.
5) කහ වළල්ලකින් වට වූ වෘත්තාකාර කොළ ලපයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *