08-1985

රසදියවල පෘෂ්ඨික ආතතිය T නම්, අරය R වූ රසදිය බිංදුවක් කඩා සර්වසම බිංදු n සංඛ්‍යාවක් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය වන ශක්ති ප්‍රමාණය,

  1.    4πTR²
  2.    4TR( n 1/3-1)
  3.    4πTR²( n 1/3-1)
  4.    4πTR²( n 2/3-1)
  5.    4πTR²n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *