08 – 1984

රූපයේ පෙන්වා ඇති සැකැස්මෙහි අරය r වලින් යුත් වෘත්තයක සහ AB විශ්කම්භය යන දෙකම ඒකක දිගක ප්‍රතිරෝධය p වන ඒකාකාර කම්බියකින් සාදා ඇත. A සහ O කේන්ද්‍රය අතර මනිනු ලබන ප්‍රතිරෝධය වන්නේ,

1) (π + 2 / π + 4) rp
2) (π + 2 / 4π) rp
3) (π + 4 / 2π) rp
4) (π + 4 / π + 2) rp
5) (π + 2 / 2π) rp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *