08-1984

තරංග ප්‍රචාරණය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) ධ්වනි තරංග සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
  • B) ලෝක තරංග සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ද්‍රව්‍යමය මාධ්‍යයක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
  • C) තරංග සමඟ, මාධ්‍යය සමස්ථයක් වශයෙන් චලනය නොවේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A,B සහ C යන සියල්ලම සත්‍ය වේ.
  5. A,B සහ C යන සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *