08 – 1983

ජලය ඇති ගැඹුරු විලකල ගෝලාකාර තෙල් බිංදුවක් ඉහළට ගමන් කරයි. ටික වේලාවකට පසුව එය Vo ආන්ත ප්‍රවේගය ලබා ඉන් පසු සර්වසම කුඩා ගෝලාකාර බිංදු දෙකකට කැඩී යයි. කුඩා බිංදු දෙකම තව දුරටත් ඉහළට ගමන් කරයි නම්, එක එකෙහි ආන්ත ප්‍රවේගය,

(1) Vo(21/3)
(2) Vo(2-2/3)
(3) Vo(21)
(4) Vo(22/3)
(5)  Vo

(Ans – 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *