08 – 1983

එකම ප්‍රමාණයෙන් යුත් එහෙත් එකක් අනෙකට වඩා බරැති,පිංපොං බෝල දෙකක් බිම සිට H උසකින් පිහිටි A ලක්‍ෂ්‍යයක සිට එක විටම මුදා හරින ලදී. දුස්‍රාවී බල නොසලකා හැරිය විට බෝලවල විස්ථාපනය – කාල ප්‍රස්තාර වඩාත් ම නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ පහත සඳහන් වක්‍රවලින් කවර එකකින් ද ?
(විස්ථාපනය A ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට මනිනු ලැබේ. h හා l වලින් පිළිවෙලින් බර හා සැහැල්ලු බෝල සඳහා වක්‍ර දැක්වේ)

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *