07 – 1981

දී ඇති උත්තල කාචයක සිට u දුරින් තබන ලද වස්තුවක (එම කාචය මඟින් සාදන) තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයට කාචයේ සිට ඇති දුර v වේ. v සහ u අතර ප්‍රස්තාරයේ හැඩය වඩාත්ම සමාන විය යුත්තේ පහත දැක්වෙන කුමකට ද ?

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *