08 – (1981)

ස්කන්ධය ග්රෑම් 15 ක් වූද සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය 0.75 ක් වූද වස්තුවක් සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය 1.2 ක් වූ ද්‍රව්‍යයක් තුළ සම්පූර්ණයෙන් ම ගිලී සිටින සේ එම ද්‍රවය අඩංගු බඳුනේ පතුලට නූලකින් බැඳ ඇත. එම නූල කැපූ විට වස්තුවේ ආරම්භක ත්වරණය,

1)3.75 ms-2 වේ.
2) 6 ms-2 වේ.
3)  10 ms-2 වේ.
4)16 ms-2 වේ.
5) 26 ms-2 වේ.

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *