07

වස්තුවක් ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් චලිත වේ. වස්තුව චලිත වූ මුළු විස්තාපනය එය චලිතයේ තුන්වන ත්තපරය තුළදී චලිත වූ විස්තාපනය මෙන් පස් ගුණයකි. වස්තුව චලිත වූ කාලය කොපමණද?

  1.   7 s
  2.   4 s
  3.   8 s
  4.   6 s
  5.   5 s

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *