07

ආනත තලයේ ආනතිය θ වූ සුමට ආනත තලයක මුදුනේ සිට වස්තූන් දෙකක් පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි මුදා හරී. ආනත තලයේ උස h ට ගත හැකි අගය ශූන්‍යයට වඩා විශාල අගයකි. පළමු වස්තුව තලය පාමුලට පැමිණෙන ප්‍රවේගය V1 හා දෙවන වස්තුව තලය පාමුලට පැමිණෙන ප්‍රවේගය V2 වේ. V1 සමඟ V2 හි විචලනය නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ,

  1.  
  2.    
  3.  
  4.  
  5.    

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *