07 -2018 (27)

දී ඇති පරිපථයේ 1, 2 හා 3 යන 741 කාරකාත්මක වර්ධක තුන පිළිවෙලින් ±15V, ±10V සහ ±8V ජව සැපයුම් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ. V1 ,V2 සහ V3 යන ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවල ආසන්න අගයන් පිළිවෙලින් දෙනු ලබන්නේ,

(1) +2V,-4V,-4V
(2) +15V,-10V,-8V
(3) +2V,+4V,-4V
(4) -15V,+10V,+8V
(5) +15V,+10V,+8V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *