07 – 2005

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි හරස්කඩ විචලනයවන නළයක් තුළ දුස්ස්‍රාවී නොවූ අසම්පීඩ්‍ය තරලයක් ගලයි. OX අක්ෂය ඔස්සේ පීඩනය P විචලනය වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනුයේ,

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *