07 – (2005 – 24)

ප්‍රකාශ සංවේදී පෘෂ්ඨයක් λ1, λ2 හා λ3 ( λ1 > λ2 > λ3) තරංග ආයාමයන් සහිත ආලෝකයෙන් වෙන් වෙන් ව ප්‍රදීපනය කරනු ලැබේ. අවස්ථා තුනෙහි දී ම ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය (තත්පරයකට පතනය වන පෝටෝන සංඛ්‍යාව) එකම අගයක පවත්වා ගනු ලැබේ. ප්‍රකාශ ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ධාරා වෝල්ටීයතා ලාක්ෂණිකය වඩාත් ම හොදින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

 

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *