07-2003

රේඛීය මාර්ගයක 30 ms‾¹ ප්‍රවේගයකින් ගමන් ගන්නා දුම්රියක් 600 Hz සංඛ්‍යාතයකින් යුත් ශබ්දයක් නිකුත් කරයි. වාතයේ ධ්වනි වේගය 330 ms‾¹ නම් මාර්ගය දිගේ ඉදිරියට ප්‍රචාරණය වන ශබ්දයේ තරංග ආයාමය වනුයේ,

  1.     30 cm
  2.     40 cm
  3.     45 cm
  4.     50 cm
  5.     55 cm

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *