07 – 2003

රූප සටහන් මගින් පෙන්වා ඇති කිනම් වක්‍රය මගින් npn ට්‍රාන්සිස්ටරයක ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණිකය දක්වයි ද ?

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *