07 – 2001

ස්කන්ධය 20 kg වන ළමයෙක් ස්කන්ධය නොගිණිය හැකි ඔන්චිල්ලාවක සිටී. එක එකෙහි දිග
3 m වන ලණු දෙකක් මගින් ඔන්චිල්ලාව එහි විවර්තනි ලක්‍ෂයවලට සම්බන්ධ කොට ඇති. එක් පැද්දීමකදී ළමයාගේ උපරිම වේගය 3ms-1 බව සොයා ගන්නා ලදී. එක එක් ලණුවේ උපරිම ආතතිය වන්නේ,

1) 130 N
2) 160 N
3) 200 N
4) 260 N
5) 300 N

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *