07 – (2000)

පරිපූර්ණ වායුවක් ‘a’  අවස්ථාවේ සිට ‘b’ අවස්ථාව දක්වා P-V රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති අයුරින් වෙන් වෙන් වශයෙන් පථ තුනක් ඔස්සේ ගෙන යනු ලැබේ. Ub>Ua නම් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ක්‍රියාවලි තුන සඳහා ම වායුව මගින් කරන ලද කාර්ය ප්‍රමාණය එකම වේ.

(B) 1 පථය ඔස්සේ වායුව ගෙන යන විට තාපය අවශෙෘ්ෂණය කරන අතර 3 පථය ඔස්සේ ගෙන යන විට තාපය විමෝචනය වේ.

(C) b අවස්ථාවේ දී වායුවේ උෂ්ණත්වය a අවස්ථාවේ දී එහි උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,
1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A හා Bපමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B හා C යන සියල්ල ම සත්‍ය වේ.

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *