07

(1) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ඇදි තන්තුවක හටගත් ස්ථාවර තරංගයකි. (2)රූපයේ දැක්වෙන්නේ දෙකෙළවර විවෘත නළයක හටගත් ස්ථාවර තරංගයකි.

           

  • A)  1 වැන්නේ තරංග දෘඩ පරාවර්තනයට ලක්වන අතර 2 වැන්නේ තරංග මෘදු පරාවර්තනයට ලක්වේ.
  • B) එකම ධ්වනි ප්‍රභවයක් මගින් ඉහත තරංග ආකාර දෙකම ඇති කළ හැකි වේ නම් (අනුනාදයෙන්) නළයේ හා තන්තුවේ දිග සමාන වේ.
  • C) ස්ථාවර තරංග ලෙස ඇති විය හැක්කේ තීරයක් පමණි.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.    a පමණි.
  2.    b පමණි.
  3.    c පමණි.
  4.    a,b පමණි.
  5.    b,c පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *