07 -1999

පුද්ගලයෙකුට, ඩයොප්ටර -1.5 ක බලයක් ඇති ඇස් කන්නාඩි පැළඳු විට ඔහුගේ ඇස් වල සිට
25 cm ඈතින් තබා ඇති වස්තුන් පැහැදිලි ව දැකිය හැක. ඇස් කන්නාඩි නොමැතිව ඔහුට වඩාත් පැහැදිලි ව දැකිය හැක්කේ වස්තුන් තබා ඇති අවම දුර
1) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 18cm වන විට ය.
2) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 20cm වන විට ය.
3) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 30cm වන විට ය.
4) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 40cmවන විට ය.
5) ඔහුගේ ඇස්වල සිට 50cm වන විට ය.

(Ans :4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *