07 – 1999

ස්කන්ධ සහ අරයයන් සමාන වූද, එක එකෙහි අක්‍ෂ වටා අවස්ථිති ඝූර්ණ පිළිවෙලින් IR, ID හා IS   (IR >ID >IS) වූද වලල්ලක් තැටියක් සහ ගෝලයක් දී ඇති උසක සිට ආනත තලයක් දිගේ ලිස්සීමකින් තොරව පෙරළී යයි. ආනත තලයේ පහළ කෙළවරට ළඟාවීමට වළල්ලට තැටියට සහ ගෝලයට ගතවන කාල පිළිවෙලින් tr,td හා ts නම්,

1) tr < t< ts
2) tr = t= ts
3) tr > t> ts
4) tr > t= ts
5) tr > t< ts

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *