07 – 1999

ඒකක වර්ගඵලයකට E ශීඝ්‍රතාවයකින් සූර්යයා ශක්තිය විකිරණය කරයි. සූර්යයා කෘෂ්ණ වස්තුවක් ලෙස උපකල්පනය කළහොත් එහි පාෂ්ඨික උෂ්ණත්වය වන්නේ (σ = ස්ටෙපාන් නියතය)

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *