07-1997

සරල අනුවර්තීය චලිතයක් සිදු කරන වස්තුවක ත්වරණය (a) සහ එහි සමතුලිතතා පිහිටීමේ සිට විස්ථාපනය (x) අතර ඇති සම්බන්ධතාව ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ පහත සඳහන් කුමන වක්‍රයෙන්ද?

  1.  
  2.  
  3.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *