07-1996

රූපයෙන් පෙනෙන පදිරි තිරස් දිශාවට ඒකාකාර වේගයකින් චලනය වන බඩු රැගෙන යන පටියක් මතට කාලය t = 0 දී පෙට්ටියක් සිරස්ව අතහරිනු ලැබේ. පෙට්ටිය t0 කාලයක දී පටියේ වේගය ලබා ගන්නේ නම් පටිය මඟින් පෙට්ටිය මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බලයේ විශාලත්වය (F) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *